Mittas uppförandekod

Mittas uppförandekod (eng. Code of Conduct) styr vårt dagliga arbete och hjälper vår personal, våra partners och andra representanter att upprätthålla vår policy för hållbar utveckling.

Mittas uppförandekod

Mitta Groups bolag och all personal som hör till dem följer följande uppförandekod.

Mittas uppförandekod

Mitta Groups uppförandekod för leverantörer

Våra affärspartners verksamhet påverkar vår verksamhet och hur vårt företag uppfattas. Mittas uppförandekod för leverantörer definierar det uppförande som Mitta Group  förväntar sig av sina leverantörer. Uppförandekoden belyser våra förväntningar på hur leverantörer agerar med Mitta och våra anställda, leverantörens egna leverantörer, partners och andra parter. Uppförandekoden ska synliggör våra förväntningar på hur våra leverantörer bedriver sin egen verksamhet och skyddar våra företagstillgångar.

Följande krav gäller för våra leverantörer, som inkluderar våra affärspartners, underleverantörer och frilansare som tillhandahåller produkter eller tjänster till Mitta eller Mittas kunder. Vårt mål är att utveckla relationer baserade på ärlighet, rättvisa och ömsesidigt förtroende.

Varje leverantör ansvarar för:

  • att följa Mittas uppförandekod för leverantörer
  • att rapportera eventuella incidenter eller problem som inte uppfyller kraven
  • uppmärksamma exempel på god praxis.

Vi uppmuntrar våra leverantörer att ställa liknande krav på sina egna leverantörer. Alla leverantörer bör utbilda sina anställda för att säkerställa att de förstår och följer Mittas uppförandekod för leverantörer.

 

Mittas uppförandekod för leverantörer

Följ lagstiftningen.  Mittas leverantörer måste bedriva sin verksamhet i enlighet med lag.  Mittas leverantörer ska agera i enlighet med lagen om entreprenörens skyldigheter och ansvar även vid användning av underleverantörer.

Behandla människor med värdighet och respekt. Vi förväntar oss att våra leverantörer behandlar alla sina anställda med värdighet och respekt. Vi tolererar inte övergrepp eller trakasserier av något slag. Leverantörer ska ha nolltolerans mot alla former av diskriminering på grund av hudfärg, ålder, kön, ras, religion, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller någon annan egenskap som skyddas av lag.

Leverantören får inte använda sig av barnarbete eller tvångsarbete. Mittas leverantörer ska trygga sina anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

Mittas leverantörer måste erkänna och respektera sina anställdas föreningsfrihet och deras rätt till kollektiva förhandlingar. Lön och villkor måste åtminstone följa nationella lagar eller standarder.

Eftersträva att minska negativ miljöpåverkan.  Vi strävar efter att minimera vår egen negativa miljöpåverkan. Leverantörer förväntas förbinda sig till samma nivå av miljöansvar i sin egen verksamhet.

Skydda Mittas och våra kunders medel och data. Leverantörer är skyldiga att skydda Mittas, våra kunders och affärspartners konfidentialitet och immateriella rättigheter. Leverantörerna måste ta hand om medlen ordentligt och använda dem effektivt. Leverantören får inte använda eller tillåta någon annan att använda dem för obehöriga ändamål. Uppgifterna får endast användas för särskilda ändamål och får endast lämnas ut till behöriga mottagare.

Anskaffa ansvarsfullt. Vi genomför alla våra upphandlingar i enlighet med etablerad upphandlingspraxis och tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter vid val av samarbetspartners. Leverantörer förväntas förbinda sig till detsamma i sina egna leveranskedjor.

Undvik intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår när en företrädare för en leverantör försöker främja sitt personliga intresse eller en väns eller släktings intressen, som en representant för leverantören. Leverantörer måste agera till förmån för Mittas verksamhet utan att försöka främja sina personliga intressen.

Antikorruption.  Mittas leverantör ska aldrig erbjuda, ge, begära, acceptera eller ta emot mutor i någon form. Leverantörer måste agera i enlighet med lagar mot penningtvätt och rättvis konkurrens och förhindra skatteflykt.

Förhindra brott mot uppförandekoden. För att rapportera oetiska affärer, tvivelaktigt beteende eller potentiella överträdelser uppmuntrar vi dig att skicka eventuella problem, frågor eller förslag till din Mitta-kontaktperson eller företagets VD. En anonym visselblåsarkanal finns också tillgänglig. Alla rapporterade problem kommer att behandlas konfidentiellt. Du får gärna även meddela om exempel på god praxis om du stött på sådana. Vi vill utveckla vår verksamhet genom att bygga vidare på positiva exempel.