Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvariga

Mitta Group Oy

Kontaktuppgifter
Typpitie 1, 90620 Oulu, Finland
fornamn.efternamn@mitta.fi

Ansvarig för registret
info@mitta.fi

2. De registrerade

  • Kunder
  • Potentiella kunder

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som lagras i Mittas kundregister används för att göra tjänster tillgängliga för dig, för att hantera och förbättra vår dagliga verksamhet, för marknadsföringsändamål och för att personifiera din Mitta-upplevelse samt kontakta och interagera med dig.

4. Registrets innehåll

Registret kan innehålla, men är inte begränsat till, följande information:

  • Namn/kontaktperson
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Företagsnamn
  • FO-nummer eller födelsedatum
  • Industri

Kundinformation

Information om köp (tjänster eller produkter)

5. Den registrerades rättigheter i samband med databehandling

Vi vet hur viktigt det är att skydda och hantera dina personuppgifter. Du har rätt att se de personuppgifter vi har om dig. Vi samlar enbart in och behandlar information som är nödvändig för vår verksamhet. Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen är:

Rätten till tillgång

Du har rätt att få tillgång till din egen information som vi har lagrat.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av falska eller saknade uppgifter om dig.

Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, det vill säga begära att den personuppgiftsansvarige inte behandlar dem alls, om det finns grund för invändningar, till exempel av juridiska skäl.

Rätten att förbjuda direktmarknadsföring

Du har rätt att förbjuda användning av information för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten till radering

Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om databehandlingen inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller anger en motiverad anledning till varför uppgifterna inte kan raderas.

Det bör noteras att den registeransvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera den begärda informationen. Registratorn är skyldig att föra bokföringsmaterialet enligt den period (10 år) som anges i bokföringslagen (2 kap. 10 §). Av denna anledning kan redovisningsrelaterat material inte raderas innan tidsfristen löper ut.

Rätten att återkalla samtycke

Om behandlingen av den registrerades personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte på t.ex. kundskap eller medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycket.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombudet.

Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter tills ärendet är löst.

Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till dataombudsmannen om du misstänker att dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Kontaktuppgifter till ombudsmannen: https://tietosuoja.fi/en/contact-information

6. Informationskällor för registret

Vi samlar in information från dig när du skickar den till oss, till exempel när du begär tjänster eller information från oss. Register kan köpas in för marknadsföringsändamål.

7. Utlämnande av information

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut inom den personuppgiftsansvariges och dess dotterbolags och systerbolags organisation samt till våra samarbetspartners för att förverkliga de ändamål som beskrivs här. I annat fall lämnas uppgifter endast ut i den utsträckning som lagen tillåter eller kräver.

8. Information som samlas in via visselblåsarkanalen (Whistleblowing-channel)

Mitta Group Oy:s visselblåsarkanal upprätthålls av externa tjänsteleverantörer, HH Partners och Lantero AB. Kanalen lyder under dataskyddslagstiftningen. Innehållsdata registreras och lagras endast så länge som det är nödvändigt och proportionellt. Systemdata är inte en del av de lagrade innehållsdata och systemdata raderas när behandlingen av din rapport i visselblåsarkanalen avslutas.

9. Behandlingens varaktighet

Som huvudregel behandlas personuppgifter så länge kundrelationen är giltig. Registrerade kan avregistrera sig från vår marknadsföringslista genom att skicka ett meddelande till:

info@mitta.fi.

10. Personuppgiftsbiträden

Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, i vilket fall vi genom avtal garanterar att personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt på lämpligt sätt

11. Dataöverföring utanför EU

Personuppgifter transporteras inte utanför EU eller europeiska ekonomiska regionen.

12. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte information för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

13. Användning av cookies och liknande tekniker

Vi samlar in information om användarens enhet med hjälp av cookies och annan liknande teknik, till exempel webbläsarens lokala datalagring. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Cookies innehåller ofta en anonym, unik identifierare som gör att vi kan identifiera och räkna de webbläsare som besöker vår webbplats.

Vår webbplats använder Google Analytics-tjänsten.

Våra sidor har också länkar till andra webbplatser och tjänster. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehåll på dessa tredjepartswebbplatser. Tredje part kan ställa in cookies på användarens enhet när användaren besöker våra tjänster för att föra statistik över antalet besökare på olika webbplatser.

Google Signals aktiveras i Google Analytics-tjänsten. Google-signaler är data från användare som loggar in på Google. När Googles signaldata är tillgänglig kopplar Analytics händelsedata som samlas in från användare till Google-konton för användare som är inloggade och samtyckte (genom att aktivera Annonsanpassning) för att dela denna information. Tjänsten kan användas för remarketingmålgrupper. Data lagras i högst 26 månader.