Sammanfattning av Mitta Groups Whistleblowingkanal

Här kan du läsa om Mittas Whistleblowingkanal och hur man lämnar en visselblåsar-rapport vid misstankar om  olaga förfaringssätt som gäller Mitta Group Oy.

 

Vad är whistleblowing-visselblåsarkanalen?

Mitta Group Oy och dess dotterbolag är ansvariga för att rapportera korrupt, olagligt eller annat oönskat beteende och vidta lämpliga åtgärder ifall sådan aktivitet har upptäckts.

Vi uppmuntrar alla som arbetar för Mitta Group eller koncernens övriga företag att rapportera ifall av misstankar eller bevittnande om sådana oönskade olagliga aktiviteter.

Vi erbjuder en effektiv, objektiv, konfidentiell och säker Whistleblowing-visselblåsarkanal, via vilken du kan uttrycka dina bekymmer öppet och säkert. Kanalen är i bruk 24/7.

Mitta tar alla rapporter på allvar. Vi har ett ansvar att skydda dig, inklusive att inte avslöja din identitet och se till att du inte utsätts för repressalier.

Här presenterar vi Mittas visselblåsarkanal och sammanfattar Mittas Whisteblowing-verksamhet. Om du vill lämna in en visselblåsarrapport ska du läsa noggrant hela visselblåsarpolicyn innan du skickar in en rapport.

Vad kan du rapportera via vår visselblåsarkanal?

Visselblåsarkanalen är en kanal genom vilken du kan rapportera överträdelser enligt  definitionen  i visselblåsardirektivet (EU) 2019/1937, såsom penningtvätt, erbjudande eller mottagande av mutor och integritetskränkningar.

Visselblåsarkanalen är inte avsedd för arbetsrättsliga eller anställningsrelaterade anmälningar. Rapportera dem inte via visselblåsarkanalen. Rapportera i första hand dessa till din närmaste chef.

Vem kan göra en visselblåsarrapport?

Du kan göra en anmälan om du har haft tillgång till information om överträdelser på grund av dina arbetsrelaterade aktiviteter. Detta inkluderar till exempel nuvarande och tidigare anställda, tillfälligt anställda, arbetssökande, praktikanter, entreprenörer och leverantörer (eller deras anställda eller underleverantörer).

Hur behandlas din anmälan?

För att skapa en trovärdig kanal, säkerställa objektivitet i hanteringen av anmälningar och undvika att en person som på något sätt är kopplad till den anmälda överträdelsen behandlar anmälningarna har Mitta beslutat att använda följande tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla och underhålla visselblåsarkanalen. Den tekniska visselblåsarplattformen tillhandahålls av Lantero AB och den preliminära granskningen av rapporterna utförs av advokatbyrån HH Partners. På grund av detta arrangemang med den valda tredjepartsleverantören är de personer som är behöriga att ta emot och utföra en preliminär granskning av din rapport opartiska, oberoende och professionella. Efter den preliminära inspektionen beslutar Mittas representant om eventuella ytterligare förtydliganden och åtgärder som Mitta har vidtagit.

Vilken typ av skydd har du till ditt förfogande som visselblåsare?

Du kommer att erbjudas följande skydd:

  • identitetsskydd, såvida du inte uttryckligen har angett att din identitet kan avslöjas;
  • skydd mot hämndreaktioner, vilket innebär eventuella negativa konsekvenser eller hot eller andra repressalier;
  • möjliga rättsmedel och rättsmedel för repressalier; och
  • skydd mot civilrättsligt, straffrättsligt och administrativt ansvar.

Kan visselblåsarkanalen användas anonymt?

Du kan rapportera anonymt via vår visselblåsarkanal. Alla anmälningar som görs via kanalen är konfidentiella, vilket innebär att Mitta ansvarar för att skydda din identitet och identiteten på de tredje parter som nämns i din anmälan och har en laglig skyldighet att hålla din identitet och identiteten på de tredje parter som nämns i din anmälan konfidentiella.

Visselblåsarkanalen erbjuder tre alternativ för att behandla din identitet:

  • du kan vara helt anonym och inte tillhandahålla kontaktinformation;
  • du kan bara ange din e-postadress;
  • Eller så kan du avslöja din identitet.

Observera att om du uppger din e-postadress utan att avslöja din identitet, kommer din e-postadress inte att lämnas ut till Mitta eller mottagarna och behandlarna av anmälningarna.  Visselblåsarkanalen använder endast din e-postadress för att informera dig om eventuell kommunikation mellan dig och den person som hanterar din anmälan. Mitta uppmuntrar dig att ange åtminstone din e-postadress i enlighet med det första alternativet så att du till exempel kan säkerställa att anmälan behandlas effektivt.

När får man skydd som visselblåsare?

För att få skydd har du:

  • genom din arbetsposition haft tillgång till information om överträdelser,
  • haft rimliga skäl att tro att det du har rapporterat är sant och gäller sådana överträdelser som kan rapporteras via visselblåsarkanalen;
  • uppfyllt systemkravet i tre steg. Trestegssystemet innebär att du skickar in din anmälan i första hand via Mittas visselblåsarkanal, i andra hand via en extern kanal som upprätthålls av justitiekanslern och endast för det tredje öppet offentligt. Observera att du har rätt att tillgripa en extern kanal (andra etappen) och open access-publicering (tredje etappen) endast under mycket begränsade omständigheter, och att tillgripa sådana kanaler utan rättslig grund kommer att leda till att du förlorar det skydd som ges.

Om du avsiktligt gör en falsk anmälan kan du få anställningsrelaterade konsekvenser, till exempel en varning. Dessutom kan åtal väckas mot dig.

Övriga sätt för att göra anmälan

Om du inte vill använda den anonyma och säkra Whistlesafe-whistleblowingkanalen för att lämna en skriftlig anmälan har du även möjlighet att göra en muntlig anmälan till Mitta AB. Då kan anmälan göras per telefon eller vid ett fysiskt möte.

Kontaktperson för muntliga visselblåsaranmälning som omfattas av EU:s whistleblowingdirektiv:

Annie Ekström
0706-20 11 08
annie.ekstrom@mitta.se