Mitan eettiset ohjeet

Mitan eettiset ohjeet eli käytännesäännöt ohjaavat päivittäistä työtämme ja auttavat henkilöstöä, muita edustajia ja kumppaneita ylläpitämään kestävän kehityksen periaatteitamme.

Mitan eettiset ohjeet

Mitta Groupin henkilöstö noudattaa toiminnassaan Mitan eettisiä ohjeita.

Mitan eettiset ohjeet

Mitta Groupin toimittajien käytännesäännöt

Liikekumppaneidemme toiminta vaikuttaa Mitan toimintaan ja siihen, miten yrityksemme koetaan. Mitan toimittajat -käytännesäännöissä määritellään käyttäytyminen, jota Mittakonserni odottaa toimittajilta suhteissaan Mittaan, omiin työntekijöihinsä, toimittajiinsa, kumppaneihinsa ja muihin osapuoliin. Se kuvaa odotuksiamme siitä, miten toimittajamme harjoittavat omaa liiketoimintaansa ja suojaavat yritysomaisuuttamme.

Seuraavat vaatimukset koskevat toimittajiamme, joihin kuuluvat liikekumppanimme, alihankkijamme ja freelancerimme, jotka tarjoavat tuotteita tai palveluita Mitalle tai Mitan asiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia suhteita.

Jokaisen toimittajan vastuulla on

  • noudattaa Mitan toimittajien -käytännesääntöjä
  • ilmoittaa mahdollisista vaatimustenvastaisista tapauksista tai huolenaiheista, joista he ovat tietoisia
  • kiinnittää huomiota esimerkkeihin hyvistä käytänteistä

Kannustamme toimittajiamme asettamaan samanlaisia vaatimuksia omille toimittajilleen. Kaikkien toimittajien olisi koulutettava työntekijöitään varmistaakseen, että he ymmärtävät Mitan toimittajien käytännesäännöt ja noudattavat niitä.

Käytännesääntömme

Noudata lainsäädäntöä. Mitan toimittajien on harjoitettava liiketoimintaansa lakien mukaisesti.  Mitan toimittajien on toimittava urakoitsijan velvollisuuksista ja vastuusta annetun lain mukaisesti myös ulkoistuksissa.

Kohtele ihmisiä arvokkaasti ja kunnioittavasti. Odotamme toimittajiemme kohtelevan kaikkia työntekijöitään arvokkaasti ja kunnioittavasti. Emme suvaitse minkäänlaista hyväksikäyttöä tai häirintää. Toimittajilla on oltava nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle, joka perustuu väriin, ikään, sukupuoleen, rotuun, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun laissa suojattuun ominaisuuteen.

Toimittaja ei saa käyttää lapsityövoimaa tai pakkotyötä. Mitan toimittajien on tarjottava työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työympäristö kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Mitan toimittajien on tunnustettava ja kunnioitettava työntekijöidensä yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin. Palkan ja ehtojen on oltava vähintään kansallisten lakien tai standardien mukaisia.

Pyri vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia.  Pyrimme minimoimaan omat haitalliset ympäristövaikutuksemme. Toimittajien odotetaan sitoutuvan noudattamaan samantasoista ympäristövastuuta omassa toiminnassaan.

Suojaa Mitan sekä asiakkaidemme varoja ja tietoja. Toimittajien on suojattava Mitan, asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme luottamuksellisuutta sekä aineetonta ja aineellista omaisuutta. Toimittajien on huolehdittava varoista asianmukaisesti ja käytettävä niitä tehokkaasti. Toimittajan ei pidä käyttää, tai sallia kenenkään muun käyttävän niitä luvattomiin tarkoituksiin. Tietoja saa käyttää ainoastaan määriteltyihin tarkoituksiin, ja niitä saa luovuttaa ainoastaan valtuutetuille vastaanottajille.

Hanki vastuullisesti. Toteutamme kaikki hankintamme vakiintuneiden hankintakäytäntöjen mukaisesti ja otamme sosiaaliset näkökohdat ja ympäristönäkökohdat huomioon kumppanien valinnassa. Toimittajien odotetaan sitoutuvan samaan omissa hankintaketjuissaan.

Vältä eturistiriitoja. Eturistiriita syntyy, kun toimittajan edustaja pyrkii edistämään henkilökohtaista etuaan tai ystävän tai sukulaisen etua, tavarantoimittajan edustajana. Toimittajien on toimittava Mitan liiketoiminnan hyväksi pyrkimättä edistämään henkilökohtaisia etujaan.

Korruptionvastainen toiminta.  Mitan toimittaja ei saa koskaan tarjota, antaa, pyytää, hyväksyä tai vastaanottaa lahjuksia missään muodossa. Toimittajien on toimittava rahanpesun vastaisten lakien sekä reilun kilpailun mukaisesti ja estettävä veronkierto.

Estä käytännesääntöjen rikkomukset. Ilmoittaaksesi epäeettisestä liiketoiminnasta, kyseenalaisesta käyttäytymisestä tai mahdollisista rikkomuksista tai jakaaksesi esimerkkejä hyvistä käytänteistä, kehotamme sinua lähettämään huolenaiheita, kysymyksiä tai ehdotuksia Mitan yhteyshenkilöllesi tai yhtiön toimitusjohtajalle. Saatavilla on myös nimetön Whistleblowing-kanava. Kaikki ilmoitetut huolenaiheet ja ongelmat käsitellään luottamuksellisesti.