Miljö

Mitta AB arbetar med en mängd olika tjänster inom områdena, deponi och avfall, förorenade område, miljöfarliga ämnen, miljöjuridik och vi har lång erfarenhet av att driva utbildningar.

Våra medarbetare har sammantaget en bred kompetens och med mångårig erfarenhet inom våra kompetensområden. Många av våra miljöuppdrag utmärker sig genom att vara av teknisk karaktär och spridda över flera kompetensområden, vilket gör att vi kan leverera helhetslösningar till våra kunder. Vi arbetar i samtliga förekommande skeden från till exempel förstudier, utredningar, projektering samt genomförandeskeden. Vi utför både små och stora uppdrag med hög kvalitet till såväl privata, kommunala som statliga aktörer.

Till begreppet förorenade områden räknar vi såväl mark, vatten som byggnader och anläggningar. Vi besitter en mångårig erfarenhet vad gäller förorenade områden och är verksamma inom samtliga förekommande skeden. Exempel:

 • Undersökningar i fält
 • Fördjupande utredningar, riskbedömningar, framtagning av åtgärdsförslag
 • Åtgärdsinriktade utredningar
 • Affärsmässiga bedömningar, strategier, rådgivning, ekonomiska bedömningar
 • Lagstiftning, ansvarsfrågor, myndighetsfrågor
 • Koppling till EDD – Inledande arbeten, fas 1, fas 2
 • Projektledning och teknikstöd
 • Miljökontroll, till exempel i samband med sanering
 • Genomförande av saneringsåtgärder
 • Upprättande av kontrollprogram
 • MIFO-utredningar samtliga faser

Deponi & avfall

Inom ramen för gällande miljölagstiftning finns idag en rad krav på avfall och deponier av olika klasser avseende typ av avfall, begränsning av läckage samt krav på kontroll. Såväl befintliga som nya deponier berörs av dessa miljökrav. Vi hjälper er att hitta lösningar på deponifrågorna utifrån lokala förhållanden och kan stödja er i arbetet med att utveckla och anpassa avfallsdeponeringen efter nya förutsättningar.

Vår breda erfarenhet inom geoteknik, föroreningar i mark och vatten, miljölagstiftning och deponifrågor ger en bred bas att stå på vid frågor rörande avfall och deponi.

Exempel på vår kompetens inom området är:

 • Avfallshantering inom företag och organisationer
 • Avslutning och anpassning av befintliga och äldre deponier
 • Förstudier, utredningar och lokaliseringsfrågor
 • Uppbyggnad och konstruktion av nya deponier och dess delar
 • Lakvattenhantering
 • Kartering och klassificering av avfall
 • Upprättande av kontrollprogram
 • Tillståndsansökan, MKB
 • Geotekniska och miljögeotekniska utredningar

Miljöjuridik & egenkontroll

Vi har en bred och mångårig erfarenhet av frågeställningar kopplat till miljölagstiftning inom både offentlig förvaltning och privat verksamhet. Dels så ingår detta naturligt som en del i många av våra uppdrag och dels genomför vi kontinuerligt enskilda uppdrag inom området. Vidare har vi erfarenhet av ett flertal olika typer av verksamheter och branscher, t ex tillverkande industri eller VA-verksamheter. Önskar du ett årligt stöd i frågor kopplat till gällande miljölagstiftning erbjuder vi en s k miljöpartnertjänst.

Bland annat arbetar vi med följande:

 • Tillstånds- och anmälningsärenden
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Lagbevakning (arbetsmiljö, bygg och miljö) av gällande lagstiftning inklusive EU-lagstiftning
 • Lagrevisioner
 • Miljöjuridik, ansvarsfrågor, myndighetsfrågor m.m.
 • Kontroll och besiktningar, förstagångsbesiktningar, periodiska besiktningar
 • Miljörapporter
 • Upprättande och genomförande av kontrollprogram inkl provtagning
 • Egenkontroll inklusive ledningssystem inom miljö och/eller arbetsmiljö (enligt ISO-standard och/eller gällnade lagkrav)
 • Myndighetskontakter
 • Juridisk rådgivning, t ex tolkning av myndighetskrav och lagtext
 • Utbildningar, seminarier m.m.
 • Periodiska besiktningar

Hållbarhet

Hållbarhetsbegreppet spänner över ett stort område och innefattar många olika delar såsom till exempel miljö, arbetsmiljö, energi, sociala aspekter m.m. Vi har en bred och mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor inom dessa områden och kan ta fram hela hållbarhetssystem. Eller ledningssystem för ett specifikt område, t ex miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi integrerar gärna hållbarhetssystemet i befintligt verksamhetssystem, t ex kvalitetsledningssystem. Exempel:

 • Riskanalys & miljöutredningar
 • Identifiering av gällande lagkrav inom miljö och arbetsmiljö, lagrevision
 • Stöd vid upprättande av policy, uppförandekod, mål och handlingsplaner
 • Stöd vid upprättande och införande av företagsanpassade rutiner inom hållbarhet eller enskilda områden t ex miljö och arbetsmiljö.
 • Miljöledningssystem enligt ISO14001:2015
 • Arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001 samt gällande lagkrav
 • Integrerade ledningssystem med ISO 9001
 • Interna revisioner, utbildning av interna revisorer
 • Grundläggande utbildningar inom hållbarhet, miljö, arbetsmiljö m.m.
 • Riktade utbildningar, seminarieserier och information
 • Kontakt med certifieringsbolag
 • Stöd vid genomförande av korrigerande åtgärder efter revision

Utbildning

Utbildning är en förutsättning för att kunna utveckla och säkerställa rätt kunskapsnivå och kompetensnivå i en organisation. Vi har en mångårig erfarenhet av väl genomförda utbildningar i olika former. Vi skräddarsyr gärna utbildningar enligt era önskemål och krav.

Genomförandet kan ske i våra egna lokaler eller på plats hos er. Studiebesök i olika former lägger vi gärna in i programmet.
Omfattningen kan variera från några timmar upp till flera dagar. Vid våra utbildningar ingår alltid ett kursintyg som dokumenterar inriktning och innehåll. Exempel:

 • Grundläggande miljökunskap
 • Grundläggande genomgång av Miljöbalken eller riktade utbildningar inom miljöjuridik
 • Praktisk avfalls- och kemikaliehantering, bedömning av kemiska produkter
 • Utbildning inom kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöledningssystem för ledning och personal
 • Internrevisionsutbildning inom miljö och arbetsmiljö
 • Gällande lagstiftning inom miljöområdet
 • Genomförande av egenkontroll enligt Miljöbalken
 • Utbildningar inom geoteknik och förorenade områden

Kontaktuppgifter

Alexandra Frost

affärsområdeschef, miljö

alexandra.frost@mitta.se

Tel. +46 70 644 96 36

Hans Utterström

Miljöpartner

hans.utterstrom@mitta.se

Tel. +46 73 083 37 40