Kvalitet & Hållbarhet

Mitta har ett integrerat ledningssystem inom hållbarhet och kvalitet och företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Ledningssystemet har en central roll i vår verksamhet, som präglas av ett aktivt miljöengagemang, högt kvalitetstänkande och god arbetsmiljö med engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete. Vi arbetar aktivt med målstyrning och ständiga förbättringar. Ledningssystemet är under ständig utveckling och förbättring

Hållbarhetsbegreppet spänner över ett stort område och innefattar många olika delar såsom till exempel miljö, arbetsmiljö, energi, sociala aspekter m.m. Vi har en bred och mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor inom dessa områden och kan ta fram hela hållbarhets och ledningssystem för ett specifikt område, t ex miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi integrerar gärna hållbarhetssystemet i befintligt verksamhetssystem, t ex kvalitetsledningssystem.

HÅLLBARHETSPOLICY

Mitta är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och miljö. Vi arbetar inom flera affärsområden: Mätning, Geoteknik, Geolab, Miljö och Vatten, i samtliga förekommande skeden från förstudier till genomförandeskeden.

För oss på Mitta innebär hållbarhet att värna om miljön, skapa en trygg arbetsmiljö för våra anställda och ta ett aktivt samhällsansvar. I våra beslut ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och resultera i nöjda kunder, nöjda medarbetare och bidra till att Mitta är en god samhällsaktör.

Mitta ska i samarbete med våra kunder sträva efter att minimera företagets miljöpåverkan genom att:

 • Erbjuda våra uppdragsgivare tjänster och lösningar som bidrar till en hållbar utveckling inom miljö och samhällsbyggnad och föreslå tekniska lösningar med minsta möjliga hälso- och miljöpåverkan.
 • Främja resurshushållning för minskad miljöbelastning och välja miljöanpassade transporter där så är möjligt.
 • Tillse att våra anställda har en hög kompetens inom hållbarhetsområdet.
 • Skapa en säker och trygg miljö för våra medarbetare.
 • Säkerställa att våra anställda trivs och utvecklas i sitt dagliga arbete.
 • Uppfylla gällande legala och andra krav avseende miljö, arbetsmiljö, diskriminering, korruption och mänskliga rättigheter och kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete.
 • Väga in relevanta miljöaspekter vid inköp av produkter och tjänster och samarbeta med våra leverantörer och entreprenörer i hållbarhetsfrågor.

KVALITETSPOLICY

Mitta är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och miljö. Vi arbetar inom flera affärsområden: Mätning, Geoteknik, Geolab, Miljö och Vatten, i samtliga förekommande skeden från förstudier till genomförandeskeden.

Mitta ska genom ett professionellt och ansvarskännande arbetssätt skapa ett konkurrenskraftigt företag som ger våra kunder bästa möjliga service. Våra kunder ska känna förtroende för vårt företag och vi ska vara ett naturligt förstaval när ett affärsbehov uppstår.

För att klara av våra åtaganden ska vi:

 • Vara lyhörda för våra kunders behov och idéer.
 • Hålla en hög servicenivå, som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar avseende produktkvalitet, leveranssäkerhet och personligt bemötande.
 • Samarbeta med leverantörer och samarbetspartners i kvalitetsfrågor.
 • Öka kompetensen hos våra medarbetare för att skapa mervärde för våra kunder och i vår verksamhet.
 • Identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar om oss och vidta förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.
 • Möjliggöra för våra medarbetare på alla nivåer att fortlöpande driva verksamhetsförbättringar utmed hela värdekedjan från leverantör till kund.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bland annat arbetar vi med följande:
 • Miljöutredningar
 • Riskanalys
 • Identifiering av gällande lagkrav inom miljö och arbetsmiljö, lagrevision
 • Stöd vid upprättande av policy, uppförandekod, mål och handlingsplaner
 • Stöd vid upprättande och införande av företagsanpassade rutiner inom hållbarhet eller enskilda områden t ex miljö och arbetsmiljö.
 • Miljöledningssystem enligt ISO14001:2015
 • Arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001 samt gällande lagkrav
 • Integrerade ledningssystem med ISO 9001
 • Interna revisioner, utbildning av interna revisorer
 • Grundläggande utbildningar inom hållbarhet, miljö, arbetsmiljö m.m.
 • Riktade utbildningar, seminarieserier och information
 • Kontakt med certifieringsbolag
 • Stöd vid genomförande av korrigerande åtgärder efter revision

Utbildning

Utbildning är en förutsättning för att kunna utveckla och säkerställa rätt kunskapsnivå och kompetensnivå i en organisation. Vi har en mångårig erfarenhet av väl genomförda utbildningar i olika former. Vi skräddarsyr gärna utbildningar enligt era önskemål och krav.

Genomförandet kan ske i våra egna lokaler eller på plats hos er. Studiebesök i olika former lägger vi gärna in i programmet.
Omfattningen kan variera från några timmar upp till flera dagar. Vid våra utbildningar ingår alltid ett kursintyg som dokumenterar inriktning och innehåll.

Exempel på områden där vi genomför utbildningsinsatser:

 • Grundläggande miljökunskap
 • Grundläggande genomgång av Miljöbalken eller riktade utbildningar inom miljöjuridik
 • Praktisk avfalls- och kemikaliehantering, bedömning av kemiska produkter
 • Utbildning inom kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöledningssystem för ledning och personal
 • Internrevisionsutbildning inom miljö och arbetsmiljö
 • Gällande lagstiftning inom miljöområdet
 • Genomförande av egenkontroll enligt Miljöbalken
 • Utbildningar inom geoteknik och förorenade områden