Mittauspalvelut

Tarkka ja luotettava sijainti on paikkatiedon perusedellytys. Korkealaatuiset lähtötiedot merkitsevät kustannustehokkuutta suunnittelussa, rakentamisessa ja seurannassa toimialasta riippumatta.

Mittauspalvelumme käsittävät yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun mittausten lisäksi erilaiset rakentamista palvelevat tehtävät sekä monipuolisen 3D-maastotietojen hankinnan, jatkojalostuksen ja ylläpidon.

Ammattitaitoiset työntekijämme, huippuluokan  kalustomme ja tehokkaat tuotantomenetelmämme takaavat asiakkaille kilpailukykyiset ja asiantuntevat ratkaisut kaikissa mittaus-, kartoitus- ja monitorointihankkeissa.

Mitta Oy on markkinajohtaja infra-alan maastotiedon tuottajana ja jalostajana. Asiakkaamme toimivat rakentamisen arvoketjussa aina  suunnittelusta tuotantoon asti.

Tutustu monipuolisiin mittauspalveluihimme alla:

Mittauspalvelut

Tie- ja maanrakennusmittaukset
Tie- ja maanrakennuksessa tarvittavat mittaukset tehdään tyypillisesti satelliittipaikannin- tai takymetrikalustolla. Mittauksissa voidaan tarvittaessa hyödyntää myös laserkeilauskalustoa.
3D-koneohjaus on vakiinnuttanut asemansa infrarakentamisen tuotantoketjussa. Käytössämme ovat kaikki markkinoilla olevat ekosysteemit, tuotamme niihin aineistot sekä ylläpidämme koneohjatun työmaan järjestelmiä.

Talonrakennusmittaukset
Mitan osaavat ammattilaiset ja edistyksellinen, nykyaikainen mittauskalusto takaavat rakennusprojektien onnistumisen. Monipuoliset ja vahvat referenssimme ulottuvat asuinrakentamisesta ja toimitilarakentamisesta teollisuuden massiivisiin miljardiluokan projekteihin. 

Silta- ja taitorakennemittaukset
Sillanrakennustyömaiden mittaukset ovat usein haasteellisia niin olosuhteiltaan, aikatauluiltaan kuin tarvittavien tarkkuuksienkin suhteen. Osaava henkilökuntamme ja nykyaikainen kalustomme varmistavat omalta osaltaan siltaprojektin onnistumisen.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja, Mittaus
Mikko Ilmonen

+358 50 575 4144

Palvelupäällikkö Pohjois-Suomi 
Janne Harju
+358 50 5946473

Palvelupäällikkö Etelä-Suomi 
Minna Kinnunen
+358 400 548 375

Palvelupäällikkö Länsi-Suomi
Mika Koskinen
+358 400 320 519

Palvelupäällikkö Itä-Suomi
Pekka Kaksonen
+358 40 0791161

Palvelupäällikkö Ostrobothnia / Pohjanmaa
Sebastian Burman
+358 50 413 43 64 

Palvelupäällikkö Talo, Laserkeilaus
Mika Muikku
+358 40 5407 547

Palvelupäällikkö Vesistömittaukset
Jonne Ylä-Ikkelä
+358 50 472 5447

Koneohjauspalvelut

3D-koneohjauksella tarkoitetaan maarakennustyökoneeseen asennettua konetta ja sen kuljettajaa opastavaa järjestelmää. Koneohjausjärjestelmä helpottaa kuljettajan työtä sekä edesauttaa työsuorituksen onnistumista. Koneohjaus voidaan integroida työkoneen hydrauliikkajärjestelmään, jolloin järjestelmä toimii täysin automaattisesti.

Koneohjausta voidaan hyödyntää useissa erityyppisissä työkoneissa ja työtehtävissä.

Koneohjausjärjestelmään ladataan suunnittelijan tekemä suunnitelma, jonka jälkeen järjestelmän anturit opastavat hytissä olevan näytön kautta koneen kuljettajaa työn tekemisessä. Koneen sijaintitiedot saadaan joko takymetria käyttäen tai GPS-laitteiston avulla.

Mallinnus
3D-koneohjausta käytettäessä maastoon ei merkitä suunnitelmissa esiintyviä kohteita, vaan suunnitelmakuvat syötetään suoraan koneohjausjärjestelmään. Sen vuoksi on tärkeää, että kohteet mallinnetaan oikein ja koneohjausjärjestelmään viedään vain oleellinen tieto työmaasta.

Lähtötieto voi  joskus olla vain paperisuunnitelma, jolloin aineisto täytyy ensin digitoida mallinnusta varten. Mitta mallintaa työmaan rakennekerrokset, viivamaiset objektit, kuten putket ja johdot, sekä pistemäiset kohteet oikeaan koordinaatistoon ja oikeaan tiedostomuotoon.

Työmaapalvelut
Työmaan perustaminen on yksi tärkeimmistä vaiheista projektin onnistumisen kannalta. Oikea koordinaatisto, järjestelmien tarkkuus, aineiston lataaminen järjestelmiin ja henkilöstön koulutus pitää hallita ennen tositoimiin ryhtymistä.

Mitan henkilökunta hoitaa vankalla ammattitaidolla työmaan perustamisen lisäksi kaikki muutkin koneohjausprojektiin liittyvät työt asiakkaiden puolesta.

Laserkeilaus

Laserkeilauksella kohteesta tai alueesta tuotetaan mittatarkka pistepilvi siihen fyysisesti koskematta tai alueelle menemättä. Se on tehokas, tarkka ja myös kustannustehokas tapa tuottaa mittatietoa massiivisista rakennus- tai suunnittelukohteista.

Keilain lähettää jopa miljoonia laserpulsseja sekunnissa. Yhden pisteen sijainti mitataan suhteessa pistepilven muihin pisteisiin, jolloin sen tarkkuus voidaan määrittää millimetreissä. Pistepilvi voi sijaita paikallisessa koordinaatistossa tai se voidaan myös sitoa muihin olemassa oleviin koordinaattijärjestelmiin.

Laserkeilaamalla on mahdollista kerätä suuri määrä tietoa nopeasti. Kaikkea tietoa ei tarvitse käyttää heti. Se voidaan arkistoida ja palata siihen tarpeen mukaan myöhemmin menemättä paikan päälle. Mitattavia alueita (esimerkiksi tiet ja rautatiet) ei tarvitse sulkea pitkiksi ajoiksi mittausten vuoksi..

Laserkeilauksen tuloksena syntynyttä pistepilveä voidaan käsitellä erillisenä tuotteena tai se voidaan viedä suunnitteluohjelmiin (esimerkiksi CAD) osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Valokuvat osana laserkeilausta
Nykyaikaisilla laserkeilaimilla mittaustietoon voidaan yhdistää valokuvatietoa, jolloin pistepilven realistisuus ja havainnollisuus kasvavat. Tällöin pistepilveä voidaan käyttää  sellaisenaan useisiin visuaalisuutta vaativiin tarkoituksiin.

Pistepilvestä voidaan myös helposti ja nopeasti luoda 3D-virtuaaliympäristö, jossa asiakas voi nopeasti suorittaa yksinkertaisia mittauksia, esimerkiksi käyttämällä Leica TrueView ™ -ohjelmistoa.

Rakennusmittaukset

Tie- ja maanrakennusmittaukset
Tie- ja maanrakennuksessa tarvittavat mittaukset tehdään tyypillisesti satelliittipaikannin- tai takymetrikalustolla. Mittauksissa voidaan tarvittaessa hyödyntää myös laserkeilauskalustoa.
3D-koneohjaus on vakiinnuttanut asemansa infrarakentamisen tuotantoketjussa. Käytössämme ovat kaikki markkinoilla olevat ekosysteemit, tuotamme niihin aineistot sekä ylläpidämme koneohjatun työmaan järjestelmiä.

Talonrakennusmittaukset
Mitan osaavat ammattilaiset ja edistyksellinen, nykyaikainen mittauskalusto takaavat rakennusprojektien onnistumisen. Monipuoliset ja vahvat referenssimme ulottuvat asuinrakentamisesta ja toimitilarakentamisesta teollisuuden massiivisiin miljardiluokan projekteihin. 

Silta- ja taitorakennemittaukset
Sillanrakennustyömaiden mittaukset ovat usein haasteellisia niin olosuhteiltaan, aikatauluiltaan kuin tarvittavien tarkkuuksienkin suhteen. Osaava henkilökuntamme ja nykyaikainen kalustomme varmistavat omalta osaltaan siltaprojektin onnistumisen.

Raideliikenteen mittaukset

Ratarakentamisen pohjana on aina tarkka mittaustieto. Laadimme ratarakentamisen mittausperustat sekä teemme ratojen kunnossapito- ja rakentamismittauksia.

Mittausperustalla on keskeinen rooli raideliikenteen mittauksissa. Pitkät linjamaiset kohteet ja pienet toleranssit edellyttävät, että lähtöpisteet on tukevasti rakennettu, tarkasti mitattu ja huolellisesti dokumentoitu. Pitkä kokemuksemme raideliikenteen mittausperustojen rakentamisesta takaa onnistuneen lopputuloksen. Tunnemme luonnollisesti myös ratamaailman turvallisuusasiat erittäin hyvin.

Radan geometrian ylläpitomittaukset
Radan geometrisen kunnon ylläpitäviä tuentatöitä tehdään jatkuvasti, jotta radan kunto, sujuva liikennöinti ja turvallisuus voidaan taata. Ennen tuentoja tehdään raidegeometriamittauksia eli ns. ”nuotituksia”. Pitkään kokemukseemme perustuen ne täyttävät kaikki vaatimukset.

Raideliikenteen korjaus- ja rakennusmittaukset
Raideliikenteessä tarvitaan myös muita mittauksia esimerkiksi  korjaus- ja rakennustöissä. Näitä voivat olla erilaisten rakenteiden merkkaukset tai tarkemittaukset, vaihteiden asennusten yhteydessä tehtävät mittaukset, junavaakojen ja pölkynvaihtojen mittaukset sekä siltojen ja taitorakenteiden mittaukset.

UAS ja fotogrammetriset mittaukset

UAS (Unmanned Aircraft System) on miehittämätön lennokkijärjestelmä, jolla kohteita voidaan kuvata ilmasta helposti ja vaivattomasti. Sähkömoottorilla toimiva automaattinen lennokki, tai drone, on lähes äänetön ja sillä voidaan tehdä ilmakuvauksia turvallisesti. Lentokorkeus on 100 - 150 metriä, jolloin toimitaan vapaassa ilmatilassa eikä erillistä lentolupaa tarvita.

Tyypillinen kuvattava kohde on 10 - 300 hehtaarin alue, josta tuotetaan mittakaavatarkka ortomosaiikki ja DSM-pistepilvi. Pistepilvestä saadaan muodostettua pintamalli esimerkiksi suunnittelun lähtökohdaksi tai tilavuuksien laskentaan. Menetelmän tarkkuus vastaa perinteisen ilmakuvauksen toleransseja. Pistepilvet kiinnitetään koordinaatistoon lentoalueelle sijoitettavien signaalipisteiden avulla.

Omaisuuden inventointimittaukset
Miehittämättömät ilma-alukset eli dronet ovat tehokas tapa kerätä mittaustietoa kaikenlaisista maassa sijaitsevista kohteista. Tällaisia ovat esimerkiksi kivi-, maa-aines-, turve- tai kiertomateriaalivarastot. Lennokilla kerätystä tiedosta jalostetaan pintamalli jota verrataan referenssipintaan, ja näin saadaan selville muutoksen tilavuus.

Mittauksia voidaan täydentää vaihtoehtoisilla menetelmillä, kuten laserkeilauksella tai perinteisillä pistemittauksilla.

Monitorointipalvelut

Monitorointi, eli jatkuva valvonta, on varma ja kustannustehokas tapa valvoa rakenteiden muodonmuutoksia. Liikkeiden valvonnalla on lukuisia käyttökohteita, ja se voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Tilapäisesti sitä voidaan käyttää esimerkiksi herkissä ympäristöissä tapahtuvissa räjähdys-, louhinta- tai paalutustöissä. Pitkäaikaista monitorointia tarvitaan rakenteissa, joissa turvallisuusnäkökulmat korostuvat. Näitä ovat sillat, maantiet ja rautatiet, tunnelit, kanavat, rakennukset sekä ydin- ja lämpövoimalat.

Mitta tarjoaa monitoroinnin kokonais- ja osaratkaisuja seuraavasti:

 • kohdevierailu ja suositukset
 • ehdotus monitorointiratkaisusta
 • monitorointilaitteiden asennustyö
 • ohjelmistotyö
 • käyttöönotto
 • etävalvonta, analysointi ja raportointi
 • koulutus

Käytämme monitoroinneissa markkinoiden parhaita mittalaitteita: takymetreja, GNSS-vastaanottimia ja digitaalitasoja, joihin voidaan helposti yhdistää erilaisia sää- ja geotekniikan antureita. Liikkeiden ohella monitoroinnilla voidaan valvoa rakenteiden kuormitustilaa esimerkiksi valokuituihin perustuvia FBG-venymä- ja lämpötila-antureita käyttämällä.

Maanomistajapalvelut

Teemme kiinteistöjen omistamiseen liittyviä mittauksia ja selvityksiä, esimerkiksi yksityisteiden tieyksikkölaskemia ja paikkatietoanalyysejä. Laadimme myös saantokirjoja ja avustamme sähköisessä kiinteistökaupassa, sekä avustamme ja edustamme asiakkaitamme tarvittaessa kirjaamisasioissa ja maanmittaustoimituksissa.

Palveluihimme kuuluvat myös neuvonta kiinteistöasioissa, arvioinnit sekä rajalinjojen näytöt.

Kuntapalvelut

Tarjoamme kunnille paitsi kokonaisvaltaisia mittauspalveluja myös monia muita selvityspalveluja. Näitä ovat esimerkiksi johtokartat, pohjakartan laadinta ja ajantasaistaminen, runkoverkon mittaus, kunnallistekniset mittaukset, suunnitelmamittaukset, asemakaavan merkintä maastoon, kiinteistötoimitusten maastotyöt, katualueiden haltuunotot sekä rakennusvalvontamittaukset.

Tuotamme myös palveluja tonttijakojen laadintaan, maanhankinnan tukemiseen, tonttien vyöhykehinnoitteluun, kaavoitusprosessien konsultointiin, maapoliittisten linjausten konsultointiin sekä prosessien vertaisarviointiin (l. benchmarking).

Teollisuusmittaukset

Tarjoamme mittauspalveluita kaikkiin konepajojen ja teollisuuden tarpeisiin niin yksittäisten laitteiden kuin suurien kokonaisuuksien osalta. Mittauskalustoomme kuuluu mm. LaserTracker-laserseurain, jonka mittaustarkkuus on jopa +/-0,010 mm.

Teräsrakenteiden asennus- ja laadunvarmistusmittauksissa olemme erikoistuneet erityisesti suuriin kappaleisiin. Näistä meillä on yli 20 vuoden kokemus.

Uunimittaukset                 
Meesa-, sementti-, kalkki- ja kevytsorauunimittauksista meillä on lähes 20 vuoden kokemus. Mittaukset voivat keskittyä esimerkiksi suoruuteen, petien painumiin sekä renkaiden ja rullien kulumiin. Teemme mittauksia myös seisokkien aikana, mm. oikaisuja, säätöjä ja fyllauksia.

Konepaja- ja paperikoneteollisuuden mittaukset
Teemme erilaisia mittauksia konepaja- ja paperikoneteollisuuden tarpeisiin lähes 20 vuoden kokemuksella. Palvelemme asiakkaitamme niin telojen linjauksissa ja runkorakenteiden sekä peruslaattojen mittauksissa kuin suurten koneistuskappaleiden ja teräsrakenteiden mittauksissakin.

Siltojen koekuormitusmittaus

Sillan kantavuuden pitää olla uuden ajoneuvoasetuksen mukainen tai se pitää merkitä painorajoitusmerkillä. Mitta selvittää sillan todellisen kantavuuden koekuormitusmittauksella yhteistyössä siltasuunnittelijoiden kanssa.

Koekuormitusmittauksessa mittaamme tunnetun koekuorman avulla venymiä, taipumia, painumia ja siirtymiä sillan pääkannattajista ja muista rakenneosista. Kun mittaustulokset yhdistetään sillan matemaattiseen malliin, rakenteen kantavuudesta saadaan luotettava kuva.

Yhden työpäivän aikana tehtävä mittaus sisältää staattisia ja dynaamisia kuormitusvaiheita siltakohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koekuormituksessa käytetään esimerkiksi sora- tai puukuormalla lastattua täysperävaunurekkaa ja tarvittaessa ajoneuvonosturia tai lavettiautoa, joiden kuormaa muutetaan vaiheittain.

Kantavuusselvitys voidaan tehdä myös ratasilloille, jolloin mittauksessa käytetään normaalia rataliikennettä vastaavaa kuormaa, esimerkiksi raskasta tavarajunaa.

Vesistömittaukset

Vesistömittaukset kattavat mm. merialueiden, järvien sekä virtavesien syvyysmittaukset, pohjamateriaalien luokitukset (sora, hiekka, savi, jne.) sekä esineiden etsinnän veden alta (vesijohdot, kaapelit, kadonneet esineet).

Vedenalaisista alueista ja rannoista voidaan myös laatia kolmiulotteisia malleja väyläsuunnittelua tai muuta vesistösuunnittelua varten.

Kaikuluotaus ja monikeilaus
Kaikuluotauksia voidaan tehdä merellä, sisävesillä ja virtaavissa vesistöissä. Tulokset voidaan esittää joko digitaalisesti tai karttatulosteina, ja niitä voidaan hyödyntää suoraan myös massalaskennassa.

Viistokaikuluotauskalustona käytämme GeoSwath Plus -järjestelmää, joka on peittävä interferometrinen kaikuluotausjärjestelmä.

Kaikuluotauksia tehdään veden syvyyden ja/tai pohjan sedimenttikerrosten mittaamiseksi (esimerkiksi linjaluotaus ajettavaa linjaa pitkin tai koko pohjan peittävä kaikuluotaus). Luotaus on myös tehokas tapa etsiä kadonneita esineitä tai kaapeleita veden alta.

Tankoharaus
Väylävirasto on valtuuttanut Mitan suorittamaan vastaanottoharauksia. Paikannusmenetelmänä on joko RTK GPS tai DGPS. Työn tuloksina syntyvät pöytäkirjat ja kartat toimitetaan merenkulkuviranomaiselle rekisteröintiä varten. Käytössämme on kolme erikokoista harauskalustoa.

Pohjakartoitus sekä ranta-alueen skannaus
Laajakulmaluotainlaitteistomme tuottaa pohjakartoituksissa aukottoman pisteaineiston, jossa pohjasta voidaan erottaa kohteita ja määrittää niille kolmiulotteinen sijainti. Mittauslaitteistollamme on mahdollista toimia myös matalissa vesissä ja lähellä rantaviivaa.

Samanaikaisesti pohjanluotauksen kanssa voidaan veneeseen asennetulla laserskannauslaitteistolla kartoittaa ranta-alueita, kuten rantatörmiä ja hiekkasärkkiä. Kun käytetään yhdistettyä luotaus-laserkeilaus-tekniikkaa, datat veden alta ja rannalta saadaan ulottumaan lähes kiinni toisiinsa.

Virtaamamittaukset
Virtaamamittauksissa tuotetaan tarkkoja vesistöjen virtaamapoikkileikkauksia. Kokonaisvirtaamatiedon lisäksi pystytään virtausnopeudet ja -suunnat määrittämään koko leikkauksen alalta. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa ympäristömallinnuksissa ja virtausseurannassa. 

Jään ja supon mittaus
Jään paksuuden ja jään alle kertyvän vesihyyteen eli supon mittaus tehdään nykyaikaisella maatutkalla.

Väylänhoito
Mitta tarjoaa väylänhoitopalvelua, johon kuuluu kiinteiden ja kelluvien väylälaitteiden tarkastus- ja valvontamittauksia. Palvelumme  kattavat myös ylläpito-, korjaus- ja asennustyöt lähinnä sisävesialueilla.

Satamaluotaus
Kompakti ja erittäin tarkka luotainlaitteistomme soveltuu erittäin hyvin  käytettäväksi satamissa ja muilla vastaavilla alueilla, joissa on haasteellista saada korkealaatuista mittausdataa tilanahtauden vuoksi.

Kiinteistömittaukset

Vanhojen piirustusten ja mittausten perusteella voidaan pohjakuvista laatia uudet, digitaaliset piirustukset. Mitattuun dataan perustuen voidaan tarvittaessa tehdä myös leikkaus-, julkisivu- ja tonttipiirustuksia. Sisätiloissa mittausvälineenä käytetään laseretäisyysmittaria. Takymetrin ja laserkeilaimen avulla voidaan määrittää kohteen korkeus- ja ulkomitat..

Palveluihimme sisältyvät:

 • Laserkeilaus (tietomallin tausta-aineistoksi)
 • Rakennusten lattiakorkojen ym. tasojen korkeusmittaus, julkisivujen mittaus, rakennuksen sijoittaminen kaupungin/kunnan koordinaatistoon, uudisrakennuksen vertauslinjat (paalut, linjalangat, putket) (takymetri)
 • Rakennusten valokuvadokumentointi (kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin)
 • Digitaalisten rakennuspiirustusten arkistointi ja arkiston ylläpito
 • Rakennusten ja tilojen 3D-mallinnus

 

Tontin malli
Tontin mallissa esitetään tontin rajat, korkeusasemat, tarvittavat liittymät ympäristöön ja teknisiin järjestelmiin; tontilla olevan kasvillisuuden ja muiden materiaalien rajat sekä leikki- yms. välineet. Malliin voidaan sisällyttää myös rajapisteiden ja muiden juridisesti tai teknisesti merkittävien pisteiden, kuten kaivojen tai kaapeleiden, sijainnit.

Tarvittaessa tontin malliin otetaan mukaan myös lähiympäristön rakennukset ja katualueet tarvittavassa laajuudessa.

Inventointimalli
Mittatietomallista luomme inventointimallin, joka voidaan tallentaa IFC-muotoiseen avoimeen tiedonsiirron malliin. Voimme tuottaa aineistoja AutoCAD-, Revit- tai ArchiCAD -ympäristöissä.

Inventointimalleissa noudatamme ”YTV Yleiset tietomallivaatimukset” -ohjeita. Käyttämämme kuvatasojärjestelmä dokumentoidaan tietomalliselostuksessa.

Sertifioidut pinta-alamittaukset
Kiinteistökauppaa varten voimme tehdä myös asuin- ja liikehuoneistojen pinta-alamittauksia. Pinta-alamittausdokumentti on virallinen sertifioitu asiakirja, joka voidaan liittää kiinteistökauppa-asiakirjoihin.

Käytössämme olevalla ZEB-Revo GeoSlam -käsikeilaimella mittaamme nopeasti huoneistoalat 0,5 m²:n tarkkuudella. Pinta-alat ilmoitetaan RT 12-11055:n mukaisesti.

Digitointityö
Kiinteistömittauksen piirustusosastomme palvelee myös arkkitehti- ja insinööritoimistojen tarpeita. Käytössämme on viimeisimmät AutoCAD, ArchiCAD ja Revit -ohjelmat niin 2D-piirtämiseen kuin 3D-mallintamiseenkin. Osaavassa henkilöstössämme on rakennusinsinöörejä, teknisiä assistentteja ja muita kiinteistöalan ammattilaisia.