Työturvallisuus ei jää työmaalle

Rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa vietetään jo kymmenettä kertaa 8.–12.5.2023. Mitassa teemaviikko toimii muistutuksena jatkuvan yhteiskehittämisen tärkeydestä.

Geoalan mittaus- ja konsulttiyhtiönä yksi Mitan työturvallisuushaasteista on se, että omaa työmaata ei ole. Näin ollen vaikuttamisen mahdollisuudet työmaan turvallisuuteen ovat rajatut, vaan eivät suinkaan olemattomat.

Työturvallisuuden parantaminen on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi kehityskohteeksi Mitassa ja viimeisen vuoden aikana turvallisuutta tukevia prosesseja on kehitetty eri tavoin. Terveenä töihin, terveenä kotiin -ajattelu on poikinut Mitalle nolla tapaturmaa -päämäärän, jonka saavuttamiseksi syksyllä 2022 uudessa työturvallisuuspäällikön tehtävässä aloitti Atte Sirén.

”Olemme havainneet, että meillä on haasteita työturvallisuudessa mutta päätetty, että niille voi tehdä jotain. Yksikään haava tai nyrjähdys ei ole hyväksyttävää, koska kaikki on estettävissä”, pitkään Mitassa eri tehtävissä toiminut Sirén toteaa.

Vaikka kehitettävää löytyy aina, voi moneen asiaan olla tyytyväinenkin. Mitan työhön perehdytykset ja pakolliset työturvallisuuskurssit, laadukkaat yhteistyökumppanit suojainten ja vaatteiden osalta, liittyminen Nolla Tapaturmaa -foorumiin sekä yrityksen oma MittaControl-raportointijärjestelmä tukevat työturvallisuutta kaikki omilla tavoillaan.

Työntekijän turvallisuus muiden mailla

Havainnoi, korjaa, raportoi on ehkä tärkein työturvallisuusohje jokaiselle. Havainnoinnin kautta otetaan muut työmaalla olevat huomioon. Jos itselle tapahtui jotain, niin voi tapahtua myös muille, minkä takia on parasta ennaltaehkäistä vaaratilanteet mahdollisimman ajoissa, jo ennen vahingon sattumista. Työmailla onkin usein hyvät viestintäkanavat, joiden kautta kaikki työmaalla olevat saavat ajantasaista tilannetietoa poikkeamista.

”Työmaalla sattuneista tapaturmista, läheltä piti -tilanteista ja muista työturvallisuushavainnoista raportoidaan ensin työmaasta vastaavalle, ja onnettomuustilanteessa tietenkin soitetaan tarvittaessa hätänumeroon. Tämän jälkeen on kuitenkin yhtä tärkeää olla viipymättä yhteydessä omaan esihenkilöön ja tehdä poikkeamaraportti Mitan sisäiseen MittaControl-järjestelmään. Mitan esihenkilö on aina vastuussa työntekijänsä hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, tapahtui poikkeamatilanne millä työmaalla tahansa”, Sirén kertoo.

Mitan uuteen MittaControl-järjestelmään kirjataan siis työmailla havaitut poikkeamat, vaikka ne eivät olisikaan johtaneet tapaturmaan. Tällä tavoin Mitta saa ajantasaista tietoa työntekijöihin kohdistuvista riskeistä eri työmailla, ja voi tarvittaessa puuttua niihin.

”Muiden tiloissa toimimme muiden ehdoilla, mutta jos työntekijämme havaitsee riskejä työmaalla, on meidän tiedettävä siitä heti. Jos työmaa ei olisi turvallinen, ottaisimme sinne yhteyttä ja jos riittäviä parannuksia työturvallisuuteen ei tehtäisi, tarvittaessa poistaisimme työntekijämme sieltä”, Sirén toteaa.

”MittaControlin käyttöönotto on meille hieno askel parempaan, työturvallisuuteen liittyvän raportoinnin helppouden ja selkeyden kannalta. Olemmekin asettaneet tälle vuodelle tavoitteeksi 400 tehtyä työturvallisuushavaintoa. Eli käytännössä kun jokainen Mittalainen tutustuu MittaControliin ja tekee yhdenkin havainnon, saavutamme tavoitteen helposti.”

Turvallisesti yksin ja yhdessä

Mittaustoimialan Etelä-Suomen palvelupäällikkö Olli Laaksosen mukaan, työturvallisuus on kehittynyt kiitettävällä tavalla vuosikymmenien saatossa.

”On hienoa nähdä, että työmailla pidetään huolta työntekijöiden hyvinvoinnista. Muistan urani alkuajoilta muutamia tilanteita, joista olisi voinut kirjoittaa vaikka millaista raporttia omalle esimiehelle”.

Työturvallisuudesta kiinni pitäminen eri toimijoiden kanssa sujuu yleensä ongelmitta, vaikka työmaalla olisikin monia tekijöitä samaan aikaan. Kun jokainen osaa perusturvallisuussäännöt sekä oman alansa erikoissäännöt, sekä muistavat, että työmailla ei olla yksin, on huomio yleensä oikeissa asioissa.

Ennen uudelle työmaalle lähtöä käydään läpi minkä tyyppisestä kohteesta on kysymys, ja mitkä erityissäännöt kohteeseen liittyy. Jos työmaalla on jotain erikoisuuksia, ovat ne usein myös mainittu tarjouspyynnössä, joten tieto siitä on yleensä olemassa etukäteen.

”Esimerkiksi infra- ja talonrakennuskohteissa on eri säännöt ja perusasioiden ohella siis hieman eri asioita huomioitavana. Kokeneet asiantuntijat ovat niistä hyvin perillä, ja uudet ammattilaiset saavat aina perehdytyksen ennen työrupeamaa”, Laaksonen kertoo.

Jatkuvaa kommunikointia

Yhteydenpitoa lähiesimiehen kanssa pidetään poikkeamaraporttien ohella myös muilla tavoin, eikä kahvitaukojen tärkeyttä pidä vähätellä.

”On oikeasti hyvä muistutella työkavereita aika ajoin siitä, että turhia riskejä ei oteta. Niin kiire ei saa olla, että vaarannetaan oma terveys. Tätä ei voi painottaa liikaa, kun on innokkaita tekijöitä, joilla on paljon tekemistä” Laaksonen sanoo.

Parhaiten turvallisuudesta pidetään huolta asianmukaisella perehdytyksellä ja varustuksella, aktiivisella raportoinnilla sekä viestinnällä. Virheistä oppiminen on ensiarvoisen tärkeää, varsinkin kun työmaat ja urakoiden kokoonpanot vaihtelevat.

”Jos me emme kirjaa muiden työmailla tapahtuvia poikkeamia, opit siitä jää vaan sen yksittäisen työmaan muistiin. Meidän velvollisuutemme on siis pitää huoli omasta turvallisuudestamme, myötävaikuttaa työmaan turvallisuuteen sekä oppia jokaisesta työmaasta jotain uutta”.

”Minulle turvallisen olon työmaalla tekee tieto siitä, että työmaan turvallisuudesta huolehditaan hyvin ja sitä myös seurataan aktiivisesti päivittäin ja mahdollisista puutteista ilmoitetaan herkästi ja ne korjataan nopeasti”, mittaustyönjohtaja Juhana Pullinen kertoo.


Jaa sivu


Muita uutisia